"Karmel" - nowy ośrodek działalności KS-SCH

 

Teologia liberalna w kościele powodem do powstania samodzielnych domów zgromadzeń

 

O ile śledzimy historię ruchów przebudzeniowych na terenie Europy Środkowej i Skandynawii, spotykamy się ze zaskakującym faktem: Wszystkie one od samego początku usiłowały wybudować swe własne domy, w których mogliby się zgromadzać ludzie tęskniący po Słowie Bożym. Tak np. w Norwegii, gdzie pracują obok siebie dwie organizacje misji wewnętrznej, jedna z nich posiada przeszło 200 domów zgromadzeń. Tak samo w Niemczech ruch Społeczności Chrześcijańskiej posiada setki domów.

Co było powodem, że obok pracy duchowej, która zawsze stała na pierwszym miejscu, dokładali wierzący ludzie tyle starań, by móc się zgromadzać we własnych domach?

Jedna z najważniejszych przyczyn spoczywała w sytuacji duchowej 19. wieku. Kościół był poza małymi wyjątkami opanowany przez teologię liberalną. Na nabożeństwach nie głoszono ewangelii, ale wygłaszano przemówienia na tematy, które nie mają nic wspólnego ze Słowem Bożym. Mówiono o ogrodnictwie, o hodowaniu owiec i pszczół itp. Jezus Chrystus i jego dzieło zbawienia nie miały miejsca w pracy kościelnej. Kościoły, nie tylko że były opanowane przez liberalizm, ale starały się wszystkimi dostępnymi środkami stłumić każdy odruch nowego życia w kościele, nie mówiąc już wcale o tym, by umożliwić ludziom tęskniącym po prawdziwym życiu z Bogiem zgromadzać się w lokalach kościelnych. Pragnący ludzie zaczęli się więc zgromadzać po domach. To spotęgowało wrogie nastawienie wielu czynników kościelnych. Dochodziło do wypadków, kiedy miejscowy pastor razem z burmistrzem wzywali policję, która siłą rozpuszczała zebranie i aresztowała odpowiedzialnych ludzi.

Wierzący ludzie, którym leżało na sercu zwiastowanie ewangelii i przebudzenie zobojętniałych serc, widzieli jedyne wyjście z tej sytuacji w budowaniu własnych objektów, gdzie mogłaby skoncentrować się praca duchowa. Wrogie nastawienie działaczy kościelnych XIX wieku wprawdzie uległo zmianie, ale niestety praca misyjna spotykała się i nadal z niechęcią, z podejrzeniami, z niezrozumieniem. I taka sytuacja przetrwała w różnym stopniu do naszych czasów.

Te doświadczenia spowodowały, że do dzisiejszego dnia ruchy przebudzeniowe, konkretnie i Społeczności Chrześcijańskie, próbują zachować samodzielność pracy, budując domy zgromadzeń, które mają służyć jako bazy duchowe w pracy przebudzeniowej w Społeczności i w kościele.

 

Dążenia KS-SCH do budowy własnego ośrodka

 

Takie dążenia były również w pracy Społeczności Chrześcijańskiej na Śląsku Cieszyńskim od początku 20. wieku . W okresie międzywojennym udało się Społeczności Chrześcijańskiej w Polsce zyskać dom w Cieszynie, gdzie koncentrowała się jej praca. Niestety rządy komunistyczne nie pozwoliły po roku 1945, aby dom ten służył swemu celowi. Społeczność Chrześcijańska w Czeskim Cieszynie tak samo zamierzała wybudować dom i zakupiła w tym celu miejsce budowlane (przy ulicy Komorní). Urzędy niemieckie ten plac budowy skonfiskowały a władze totalitarne po roku 1945 miejsce to sprzedały i stanął tam dom rodzinny.

Po zmianach politycznych, które nastąpiły po roku 1989, i po zarejestrowaniu Społeczności Chrześcijańskiej, stała się budowa ośrodka duchowego sprawą bardzo ważną dla jej kierownictwa. Szczególnie leżała ta sprawa na sercu zgasłemu bratu Karolowi Wałachowi z Tyry. On też starał się znaleźć miejsce do zbudowania takiego ośrodka w Oldrzychowicach. Ze względu na to, że chodziło tutaj o obszar dostarczający wodę do picia, nie było żadnej nadziei uzyskania pozwolenia na budowę. Tu niestety zakończyły się starania br. Karola Wałacha o realizację tego planu, bo zastał odwołany na wieczność. Nie było mu dane dożyć się upragnionego celu.

 

Krótka historia ośrodka "Karmel"

 

W roku 1993 wyłoniła się możliwość zyskania gospodarstwa w Śmiłowicach, znanego po nazwą "Kotasówka". Właścicielem była dyrekcja kopalni ČSM w Stonawie, która zgodziła się na sprzedaż.

Wartość objektu miała stanowić ocena urzędowa. Ta wynosiła pierwotnie 640.000 Kč. Po pertraktacjach z dyrekcją kopalni doszło do nowej oceny w wysokości 460.000 Kč. Na podstawie dalszych rozmów z kierownictwem kopalni zgodziła się ona obniżyć cenę tylko na wysokość podatku, który kopalnia będzie musiała zapłacić z tytułu sprzedaży - 100.000 Kč. Po osobistej interwencji pewnego brata obniżył ówczesny dyrektor ing. Koláček kwotę na 80.000 Kč, to znaczy, że kopalnia oddała cały objekt właściwie ze stratą 20.000 Kč. Kontrakt sprzedaży zawarto dnia 27.10.1994.

Dom był w bardzo zaniedbanym stanie a po demontażu pewnych części budowy raczej w stanie awaryjnym. Kierownictwo "Křesťanského společenství - Społeczności Chrześcijańskiej" (dalej KS?SCH) zadecydowało jednak rozpocząć przebudowę. Był to wielki krok wiary, biorąc pod uwagę, że trzeba było liczyć z wysokimi kosztami. Wizją KS-SCH było stworzyć ośrodek duchowy, w którym znajdowałaby się w parterze sala dla 180 ludzi, mniejsza sala dla 40 ludzi, jadalnia, kuchnia i biuro. Na I piętrze zaś miały powstać pokoje z 45 łóżkami.

 

Realizacja przebudowy "Karmelu"

 

Dnia 12.1.1993 odbyło się pierwsze spotkanie komisji budowlanej, na którym ustalono dane techniczne dla wypracowania projektu. Zamówienie projektu w firmie "P-Projekta"- Hawierzów, nastąpiło w listopadzie 1994. Z powodu różnych niewyjaśnionych spraw technicznych projekt dostarczony był dnia 6.2.1996. Pozwolenie do budowy otrzymaliśmy dnia 28.5.1996. W kwietniu 1996 prace na objekcie zgodziła się przejąć PKK Invest spol. s r.o. a osobiście br. Jan Tomiczek. Nadzór nad pracami budowlanymi zobowiązał się przyjąć br. Zbyszek Niemiec. Kosztorys budowlany wynosił 13.700.762 Kč.

Do dnia 30.7.2000 koszty budowy wynosiły 10.917.041 Kč a w przeważającej części finansowane były darami różnych organizacji misyjnych z zagranicy (patrz graf). Oprócz darów finansowych wielu członków pomogło także materialną pomocą. Po przyobiecanych i częściowo już zrealizowanych dalszych darach z zagranicy rozpoczęła się w tych dniach budowa kuchni.

Kierownictwu KS-SCH bardzo zależało na umożliwieniu zgromadzania się na "Karmelu" miejscowemu kołu Społeczności we Śmiłowicach. Po kolaudacji parteru to było możliwe i od 29.11.1998 odbywają się tam zebrania.

Po ostatnich doróbkach i kolaudacji całego objektu ma kierownictwo KS-SCH zamiar dnia 17 września t.r. z udziałem sponsorów urządzić uroczyste otwarcie duchowego i szkoleniowego ośrodka "Karmel". Pragniemy, by to była chwila, w której będziemy mieli możliwość wyrazić wdzięczność naszym sponsorom i wszystkim, którzy jakimkolwiek sposobem przyczynili się do realizaji budowy, przede wszystkim ale naszemu wielkiemu i łaskawemu Panu Bogu i Jemu oddać ten dom do służby.

 

 

opracował Gustaw Hławiczka sen.